02-01.gif (12127 bytes) france-02-02.gif (15212 bytes)